Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

Strategia Rozwoju Miasta Kutna 2030

Okładka Strategii

Prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 rozpoczęły się oficjalnie 23 lutego 2021 r., kiedy to Rada Miasta Kutno podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Uchwała Nr XXXIV/329/21).

Kolejnym krokiem, było powołanie przez prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Zespół ten został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 32/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. 

W skład zespołu weszli:

  • dr Michał Adamski – przewodniczący zespołu, naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
  • Maciej Kostrzewa – zastępca przewodniczącego zespołu, zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, 
  • dr Jarosław Kotliński - sekretarz zespołu, naczelnik Wydziału Edukacji,
  • Julia Frątczak - inspektorka Wydziału Gospodarki Przestrzennej, 
  • dr Piotr Łaszewski - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, 
  • Jarosław Szałamacha - kierownik Biura Obsługi Funduszy Pomocowych, 
  • Przemysław Dominowski - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
  • Jarosław Makowski - kierownik Biura Zieleni Miejskiej. 

 

Cały proces tworzenia Strategii został również formalnie otwarty za sprawą Obwieszczenia o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 na lata 2021-2030.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wypracowanych już dokumentów:

 

Na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w okresie od lipca do września 2021 r. przeprowadzone zostały Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie. Była to już czwarta edycja tej analizy, która cykliczne wykonywana jest od 2012 r. Realizatorem badań ankietowych, a także autorem raportu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Poniżej plik z raportem z badania:

 

W dniu 4 stycznia 2022 r. Prezydent Zbigniew Burzyński podpisał Zarządzenie Nr 2/2022 na mocy którego rozpoczęły się oficjalne konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Treść zarządzenia znajduje się w pliku do pobrania na dole strony. Treść projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 znajduje się poniżej:

Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowane na 27 stycznia 2022 r., (godz. 16.00) zostało odwołane na podstawie Zarządzenia Nr 15/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutno 2030.

Konsultacje prowadzone były od 5.01.2022 r. do 10.02.2022 roku.

Efektem przeprowadzonych konsultacji jest Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030

Aktualny projekt Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 (czerwiec 2022 r.) znajduje się w plikach do pobrania poniżej.

W związku z koniecznością opracowania Prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta Kutno 2030, Rada Miasta Kutno w dniu 28 czerwca 2022 r. podjęła Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/329/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zmiana dotyczyła wydłużenia okresu przewidzianego na opracowanie dokumentu.
 

Elementem integralnym Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 jest także prognoza strategicznej oceny oddziaływania na środowisko procedowanego dokumentu.

W dniach 10 sierpnia - 31 sierpnia 2022 r. istnieje możliwość składania uwag i wniosków do Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 wraz z prognozą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia w tej sprawie znajduje się tutaj.

Wersja Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 wraz z prognozą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko po konsultacjach w dniach 10 sierpnia - 31 sierpnia 2022 r. dostępna jest tutaj.

W dniu 20 grudnia 2022 r. Rada Miasta Kutno podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr LX/568/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030.

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Nr LX/568/22 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
2.36 MB Pobierz
pdf Projekt Strategii Rozwoju Miasta (wersja przekazana pod obrady Rady Miasta Kutno) - grudzień 2022 r.
1.92 MB Pobierz
pdf Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 (stan na wrzesień 2022 r.)
1.95 MB Pobierz
pdf Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta Kutna (stan na wrzesień 2022 r.)
1.61 MB Pobierz
pdf Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/329/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
203.7 KB Pobierz
jpg Skan obwieszczenia informującego o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2.24 MB Pobierz
pdf Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Miasta Kutna
1.62 MB Pobierz
pdf Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 (stan czerwiec 2022 r.)
6.63 MB Pobierz
pdf Uchwała Nr XXXIV/329/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
163.96 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie powołania międzywydziałowego zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
638.15 KB Pobierz
pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030 na lata 2021-2030(pdf,268.22kB)
268.22 KB Pobierz
pdf Diagnoza stanu przestrzenno-społeczno-gospodarczego Miasta Kutna
7.85 MB Pobierz
pdf Szczegółowa diagnoza struktury funkcjonalno-przestrzennej Miasta Kutna.
5.01 MB Pobierz
pdf Diagnoza społeczna - Raport z Badania warunków życia i jakości usług publicznych w Kutnie - Edycja 2021
5.68 MB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030.
7 MB Pobierz
pdf Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
64.69 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2022 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutno 2030
263.29 KB Pobierz
pdf Raport końcowy z konsultacji Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030
19.79 MB Pobierz