Burze

Ostrzeżenie meteorologiczne

21.06.2024 19:00 - 22.06.2024 08:00

UWAGA - MOŻLIWE BURZE !!! (stopień zagrożenia - 2)

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 burze/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Sportu Miasta Kutno

Rada Sportu Miasta Kutno

Grafika prezentująca atrybuty różnych dyscyplin na zielonym tle

Do kompetencji Rady Sportu Miasta Kutno należy proponowanie, doradzanie lub opiniowanie działań związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu. Rada będzie miała wpływ m.in.

  • na strategię i programy rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • projekt budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
  • projekty uchwał dotyczące tworzenia warunków i trybu finansowania,
  • program rozwoju bazy sportowej i turystycznej na terenie Kutna w tym miejscowych planów zagospodarowania terenu,
  • realizację międzyszkolnych programów sportowych.
  1. Zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2011 Prezydenta Miasta Kutno w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Kutno, ustalenia składu i zasad powoływanie członków Rady Sportu oraz ustalania regulaminu jej działania.
  2. Zarządzenie Nr 100/2019  z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Sportu Miasta Kutno.
  3. Uchwała Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno z 26.10.2010 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Kutno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi Sportu
  4. Uchwała Nr III/25/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21.12.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/623/10 Rady Miasta Kutno w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Kutno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi Sportu
  5. Uchwała Nr XV/163/11 Rady Miasta Kutno z dnia 20 grudnia 2011 r.w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Miasto Kutno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej