Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

15.07.2024 14:00 - 16.07.2024 19:00

UWAGA - UPAŁ !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - upał/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie

Prezydent Miasta Kutno ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego na terenie Miasta Kutno, skierowany osób fizycznych.

Logo programu

Nabór dotyczy osób fizycznych (Beneficjentów końcowych) posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wynikający z:
    • prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego,
    • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w budynku stanowią własność gminy).

Dofinansowanie udzielane jest na realizację przedsięwzięć obejmujących demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła:
    1. kotła gazowego kondensacyjnego;
    2. kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
    3. kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie;
    4. ogrzewania elektrycznego;
    5. pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo
    6. podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo gdy wniosek obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego powyżej dopuszcza się (więcej niż jednego elementu z zakresu):
    1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
    2. zakup i montaż okien i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
    3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
    4. wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów Beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
1) podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500,00 zł.

dotyczy osób, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000,00 zł.: 

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) ustalonym:
    • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
    • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym
w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

2) podwyższonym - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500,00 zł.
dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska nie przekracza kwoty:               
    • 1.894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
    • 2.651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

3) najwyższym - do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000,00 zł.
dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
    • 1090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
    • 1.526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
    • które mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzonego zaświadczeniem. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany
w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Wnioski przyjmowane będą od dnia ogłoszenia o naborze do dnia 30.06.2025 r. lub do wyczerpania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W ramach Programu dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż data podpisania przez Beneficjenta umowy o dofinansowanie z Miastem Kutno. 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Kutno, korzystając ze wzoru wniosku dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno, stanowiącego załącznik do Regulaminu udzielania dotacji celowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie", realizowanego na terenie Gminy Miasto Kutno.

W celu uzyskania dodatkowych informacji pytania należy kierować do Wydziału Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Kutno, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00, pokój 315 i 316 lub dzwonić na numer telefonu: 24 253 11 61, 24 253 11 62.

Informacje dodatkowe:
    • w przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
    • data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Miastem Kutno,
    • zakończenie realizacji przedsięwzięcie musi nastąpić do 31.12.2025 r .
    • warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
    • szczegółowe warunki udzielania dofinansowania zawarte są w Regulaminie udzielania dotacji celowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie", realizowanego na terenie Gminy Miasto Kutno.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty dostępne są pod linkiem:
https://umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt237&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu31&value%5B1%5D=120

Informacje dotyczące Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie:
https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie