Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Piknik organizacji pozarządowych

Priorytetem Samorządu Miasta Kutno jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i środowiskami lokalnymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania miastem. Przyczynia się do integracji lokalnej społeczności i tworzenia trwałych więzi międzyludzkich.

Celem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie problemów wspólnoty lokalnej, wspieranie aktywności mieszkańców Kutna poprzez włączanie ich do realizacji zadań publicznych.

Czynny udział osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych, odpowiedzialności za otoczenie i ludzi oraz przyczynia się do większego wykorzystania potencjału społeczności.

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem jest formą dialogu obywatelskiego i opiera się na zasadach suwerenności i partnerstwa stron,
pomocniczości, efektywności oraz jawności i uczciwej konkurencji. Jej podstawą jest możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym zadań publicznych, określonych w rokrocznie uchwalanych programach współpracy i dotowanie ich realizacji. Współpraca obejmuje również organizację m.in. Kutnowskich Dni Seniora, Dnia Wolontariusza oraz Kutnowskiego Pikniku Organizacji Pozarządowych.