Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja celowa na modernizację systemów ogrzewania

Dotacja celowa na modernizację systemów ogrzewania

Od 2016 r. Urząd Miasta Kutno prowadzi corocznie nabory wniosków o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń                   w budynkach na terenie Miasta Kutno, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą emisję zanieczyszczeń  w budynkach na terenie Miasta Kutno”.

Podstawowe kwestie związane z udzielaniem dotacji:
1.    Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł.

2.    Realizacja dotowanego zadania musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 października roku, w którym przyznana została dotacja.

3.    Dotacja może być udzielona tylko na wymianę istniejących urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe źródła ogrzewania w postaci: 
- pomp ciepła, 
- ogrzewania gazowego, 
- ogrzewania elektrycznego, 
- ogrzewania olejowego, 
- nowoczesnych urządzeń grzewczych z podajnikiem automatycznym na biomasę posiadających świadectwo/certyfikat dotyczący sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100).
4.    Do ubiegania się o dotację uprawnione są:
1)    podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)    osoby fizyczne,
b)    wspólnoty mieszkaniowe,
c)    osoby prawne,
d)    przedsiębiorcy;
2)    jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Liczba udzielonych dotacji w latach 2016–2021 - 447

Szczegółowe informacje 
https://umkutno.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dvb%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3Dmnu31%26value%255B1%255D%3D32%26value%255B2%255D%3Dselectsite%26value%255B3%255D%3D0%26value%255B4%255D%3D0