Biuletyn Informacji Publicznej

ŁSSE Podstrefa Kutno

ŁSSE Podstrefa Kutno

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię ponad 1700 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

Podstrefa Kutno, która jest jedną z 45 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstała w 2001 roku i obejmuje swoją powierzchnią łącznie około 130 ha. Do czerwca 2018 roku podstrefę stanowił wyodrębniony obszar na terenie miasta, gdzie przedsiębiorcy mogli rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej. W związku z uchwaleniem Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 r.) pomoc publiczna na nowe projekty inwestycyjne udzielana jest na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej. Innymi słowy inwestycję można ulokować w dowolnej części miasta.

Zdjęcie prezentujące zabudowania przemysłowe

Dzielnica przemysłowa, w której znajduje się większość przedsiębiorstw Podstrefy Kutno, położona jest w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 92 (dawna E30), autostrady A1 (Węzeł Kutno Wschód w odległości 1,6 km) oraz magistrali kolejowej E20 i sieci bocznic. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Miasto Kutno zainwestowało w jej rozwój ponad 33 mln zł. Zdecydowana większość tej kwoty przypadła na inwestycje bezpośrednio w podstrefie. Aktualnie w dzielnicy pozostało niecałe 7 ha wolnych terenów ze statusem SSE – 2,34 ha przy ulicy Poprzecznej i 4.52 ha przy ulicy Metalowej. Obszary te są w pełni uzbrojone (wodociąg, kanalizacja sanitarna, droga).

Tereny inwestycyjne w podstrefie Kutno w serwisie ŁSSE

Pomoc publiczna

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest otrzymanie Decyzji o wsparciu, wydawanej w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

Na jakie projekty można otrzymać ulgę podatkową?

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną
 • usługową (w tym usługi magazynowania)
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych

Na jaki okres wydawana jest decyzja o wsparciu?

W przypadku inwestycji realizowanych na terenie Kutna, decyzja o wsparciu udzielana jest na okres od 12 do 15 lat w zależności od lokalizacji.
 
Jakie są warunki otrzymania pomocy publicznej?
 
Planowana inwestycja musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną.

Kryteria ilościowe  

W przypadku inwestycji realizowanych na terenie Kutna, minimalna wymagana wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść w 2019 r., wynosi:

ŁSSE Podstrefa Kutno

* W przypadku obecnych terenów objętych statusem SSE - decyzja wydawana jest na 15 lat

Kryteria jakościowe

ŁSSE Podstrefa Kutno

ŁSSE Podstrefa Kutno

Przedsiębiorca sam wybiera jakie kryteria chce spełnić, jednak aby uzyskać decyzję o wsparciu w Województwie
Łódzkim należy uzyskać minimalnie 5 pkt, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 1 pkt z każdej z dwóch wskazanych grup kryteriów.

Zgodnie z obowiązującymi od 2018 r. inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych mogą być lokowane w dowolnym miejscu w na terytorium Polski, zarówno na gruntach gminnych (również państwowych czy należących do spółek Skarby Państwa) jak i na gruntach prywatnych. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości
 
Ponadto inwestor może ubiegać się o zwolnienie przez lokalne władze samorządowe z podatku od nieruchomości oraz podatku gruntowego na poziomie określonym w Uchwale Nr XVII/188/15 Rady Miasta Kutno z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Pomoc zespołu

Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w ramach którego:

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
 • promujemy Inwestorów w mediach
 • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).

Wszelkich informacji na temat możliwości inwestowania na terenie Podstrefy Kutno udzielają:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.:
ul. ks. bp. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl

 • Dorota Lombardi - Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora: tel. (+48) 42 275 50 51, dorota [dot] lombardiatsse [dot] lodz [dot] pl

 • Paweł Klimczak - Z-ca Dyrektora Ds. Obsługi Inwestora: tel. (+48) 42 275 50 72, pawel [dot] klimczakatsse [dot] lodz [dot] pl

 • Agnieszka Sobieszek - Z-ca Dyrektora Ds. Pozyskiwania Inwestora: tel. (+48) 42 275 50 52, agnieszka [dot] sobieszekatsse [dot] lodz [dot] pl

a także Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kutno i jego pracownicy:

 • Maciej Kostrzewa, tel. (+48) 24 253 11 23, m [dot] kostrzewaatum [dot] kutno [dot] pl

Lista wydanych zezwoleń w Podstrefie Kutno