Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Organizacje pozarządowe
działające na terenie
Miasta Kutno

Serdecznie zapraszam na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi
z samorządem Miasta Kutno.
Celem spotkań będzie konsultacja zapisów projektu "Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje odbędą się w Urzędzie Miasta w Kutnie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, w dniu 19 października 2021 roku:
1) o godzinie 16.00 – spotkania branżowe:
a) z zakresu kultury fizycznej, turystyki i ochrony środowiska – duża sala konferencyjna,
b) z zakresu kultury i edukacji – sala 314,
c) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej – sala 403;
2) o godzinie 16.45 – spotkanie ogólne w dużej sali konferencyjnej.

Uwagi i propozycje do projektu prosimy składać na załączonym formularzu zgłaszania uwag, do dnia 18 października 2021 r. do godz. 15.30, w Urzędzie Miasta Kutno - pok. 235, 410 lub 507 bądź mailowo na adres konsultacjeatum [dot] kutno [dot] pl. Uwagi i propozycje zgłaszane mogą być również podczas spotkań konsultacyjnych.

Program spotkań:
1.    Informacja na temat bieżącej realizacji „Programu współpracy na rok 2021 Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi...”
2.    Omówienie oraz konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy na rok 2022 Miasta Kutno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
3.    Sprawy różne.
4.    Zakończenie spotkania.

Uprzejmie przypominam, że podczas spotkań obowiązuje reżim sanitarny.
 

Z poważaniem

Zbigniew Wdowiak

 Zastępca Prezydenta Miasta Kutna

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie na konsultacje
248.39 KB Pobierz
pdf Projekt Programu Współpracy na 2022 rok - do konsultacji
3.07 MB Pobierz
odt Formularz uwag do projektu Programu Współpracy na 2022 rok
14.76 KB Pobierz
pdf Zarządzenie Nr 167/2021 o konsultacjach
401.35 KB Pobierz

                                                                                                                             


   

Organizacje pozarządowe
działające na terenie Kutna

 
Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego współpracujące z samorządem Miasta Kutno.

Celem konsultacji jest wyrażenie opinii na temat projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany uchwały Nr LII/600/10 Rady Miasta Kutno w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przedstawiona zmiana w/w uchwały wprowadza:

- dodatkowe formy konsultacji uzasadnione potrzebami wynikającymi z nieprzewidzianych ograniczeń wprowadzonych przez organa państwowe lub samorządowe (np. związane
z epidemią Covid -19) m. in. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, platform, aplikacji i komunikatorów internetowych.

W związku z powyższym, w procesie konsultacji, po dokonanych zmianach, zostaną wykorzystane wszystkie dostępne formy ich prowadzenia, zwłaszcza internetowe.

Konsultacje w formie wyrażenia pisemnej opinii rozpoczynają się w dniu 6 września i trwają do dnia 13 września br.

W związku z powyższym bardzo proszę o Państwa opinię w kwestii proponowanych zmian - skan pisma z podpisem należy przesłać drogą mailową na jeden z adresów: m [dot] mikulskaatum [dot] kutno [dot] pl, d [dot] bienatum [dot] kutno [dot] pl, m [dot] goraatum [dot] kutno [dot] pl lub złożyć w formie papierowej na Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kutno.

W załączeniu przesyłam Państwu aktualnie obowiązującą uchwałę oraz projekt jej zmiany wraz z uzasadnieniem.

                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                            Zbigniew Wdowiak

                                                                                                                                                Zastępca Prezydenta Miasta Kutna

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Zaproszenie do udziału w konsultacjach
238.39 KB Pobierz
pdf Obowiązująca uchwała
757.13 KB Pobierz
pdf Proponowana treść nowej uchwały
352.23 KB Pobierz
pdf Zarządzenie o konsultacjach
639.43 KB Pobierz
pdf Protokół z konsultacji
700.12 KB Pobierz