Biuletyn Informacji Publicznej

Jak złożyć wniosek?

Jak złożyć wniosek?

Doroczna Nagroda Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stanowi wyraz uznania dla osiągnięć artystycznych i działalności kulturalnej indywidualnych twórców lub środowisk artystycznych Kutna oraz osiągnięć z zakresu upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrodę mogą otrzymywać: osoby fizyczne, prawne oraz organizacje pozarządowe mające związek z Kutnem, przyczyniające się do wzbogacenia życia kulturalnego miasta Kutno, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego oraz do promocji miasta Kutno w kraju i za granicą poprzez swoje dokonania artystyczne.

Nagroda może być przyznana za:

  1. wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze, w tym za upublicznianie oryginalnego i wartościowego dzieła artystycznego: literackiego, muzycznego, plastycznego, teatralnego lub reprezentującego inną dziedzinę twórczości artystycznej i kulturalnej, którego wartość została potwierdzona poprzez profesjonalną recepcję dzieła: recenzję, decyzję gremiów konkursowych, weryfikowalny odbiór publiczności, albo
  2.  upowszechnianie, ochronę i promocję kultury, w szczególności za wybitne osiągnięcia w zakresie realizacji projektów dotyczących promocji i upowszechniania kultury w kraju i za granicą, w tym za udział w prestiżowych przedsięwzięciach, realizację działań, które miały wpływ na wizerunek kulturalny miasta, albo
  3. całokształt dokonań artystycznych.

Kogo dotyczy/ kto może złożyć wniosek:
1) właściwa komisja ds. kultury Rady Miasta Kutno;
2) instytucja kultury;
3) placówka kulturalno-oświatowa, szkoła artystyczna;
4) organizacja pozarządowa;
5) osoba fizyczna, której wniosek popiera minimum 10 mieszkańców Miasta Kutno.

Wniosek, powinien zawierać w szczególności:
1) dane kandydata (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe; w przypadku innego podmiotu – pełną nazwę i siedzibę typowanego do nagrody podmiotu oraz dane kontaktowe);
2) oświadczenia kandydata dotyczące znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu, wyrażenia zgody na zgłoszenie jego kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta Kutno oraz wyrażenia zgody na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska oraz opisu działalności i osiągnięć związanych z kandydowaniem do nagrody;
3) dane wnioskodawcy (w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe; w przypadku innego podmiotu – pełną nazwę i siedzibę podmiotu wraz z danymi kontaktowymi);
4) uzasadnienie wniosku, zawierające zwięzłą charakterystykę dotychczasowej działalności kandydata lub informację o osiągnięciach, za które nagroda może być przyznana;
5) oświadczenia wnioskodawcy dotyczące zgodności z prawdą danych zawartych w złożonym przez niego wniosku oraz wyrażenia zgody na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska lub nazwy i siedziby;
6) listę minimum 10 mieszkańców Miasta Kutno popierających wniosek z podaniem ich imienia i nazwiska oraz adresu – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna. 

Termin złożenia wniosku: do 31 marca każdego roku

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR VIII/100/19 RADY MIASTA KUTNO z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

plakat o naborze