Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa

Z dniem 1 maja 2018 roku weszła w życie uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego NR XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA , zmieniona uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr L/597/22 z dnia 22 listopada 2022 r.

Uchwała wprowadza:
1.    zakaz stosowania w urządzeniach grzewczych (kotłach, piecach i kominkach) paliw najgorszej jakości:
•    zawierających biomasę stałą o wilgotności wynoszącej powyżej 20%,
•    mułów i flotokoncentratów węglowych,
•    mieszanek, do których produkcji wykorzystuje się muły i flotokoncentraty węglowe,
•    węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z udziałem węgla brunatnego,
•    paliw, w których udział masowy węgla kamiennego (uziarnienie mniejsze niż 3 mm) wynosi więcej niż 15% (z wyjątkiem produktów o zawartości popiołu wynoszącej maksymalnie 12% i wartości opałowej powyżej 24 MJ/kg).
2.    nakaz wymiany kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów” - do 1 stycznia 2025 r.,
3.    nakaz wymiany kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012 - do 1 stycznia 2028 r.,
4.    nakaz wymiany lub dostosowania* kominków i pieców - do 1 stycznia 2026 r. 
5.    nakaz wymiany kotłów zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej - do 1 stycznia 2020 r.,
6.    nakaz wymiany lub dostosowania* kominków i pieców zainstalowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej  - do 1 stycznia 2022 r.
 

* dostosowanie ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

W odniesieniu do kotłów spełniających wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 - dopuszczono możliwość ich eksploatacji do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia.

Po 1 stycznia 2022 r. wszystkie nowo montowane kominki i piece powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r.