Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nieurzędnicze w Urzędzie Miasta Kutno - roznoszenie korespondencji

Stanowisko
Stanowisko nieurzędnicze w Urzędzie Miasta Kutno - roznoszenie korespondencji
Status
Aktualne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nieurzędnicze w Urzędzie Miasta Kutno

1. Urząd Miasta Kutno pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno zatrudni 10 pracowników na stanowisku pomoc administracyjna w wymiarze 1/4 etatu na umowę o pracę na czas określony od dnia 22.01.2024 roku do dnia 29.02.2024 roku z rozszerzeniem zatrudnienia o umowę zlecenie do roznoszenia korespondencji na terenie miasta Kutno w w/w terminie.
2. Kandydaci do pracy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów :
    a. życiorysu (CV),
    b. kserokopii świadectw pracy,
    c. kserokopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie (minimum średnie),
    d. w przypadku niepełnosprawności osoby – kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
    e. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o :
    • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną  w sprawie rekrutacji,
    • posiadaniu obywatelstwa polskiego,
    • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
(druk oświadczenia można pobrać ze strony głównej BIP  Urzędu Miasta Kutno w zakładce ogłoszenia o naborze na staż oraz do pracy w Urzędzie Miasta Kutno – druki dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – oświadczenia i zgody dla kandydata ).
3. Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście w terminie od dnia ogłoszenia
do dnia 12.01.2024 roku włącznie w pokoju 233 w godz. od  8.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta Kutno. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miasta (datę wpływu).
4. Informacja o wynikach naboru będzie podana na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy pokoju 201 w dniu 15.01.2024 roku o godzinie 12.00, a o godzinie 12.15 odbędzie się zebranie organizacyjne dla osób zakwalifikowanych do pracy.
5. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do pracy, będzie można odebrać osobiście w terminie od 23.01.2024r. do 31.01.2024r. w pokoju nr 233 w Urzędzie Miasta Kutno. Po tym terminie dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. 
Urząd Miasta Kutno jest administratorem danych osobowych. Dane kandydatów na pracowników będą przetwarzane zgodnie z art. 13 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kutno, dnia 08.01.2024r.