Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej
Status
Aktualne

URZĄD MIASTA KUTNO
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- cały etat w ramach umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

I.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
1.    Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie- o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
2)    wykształcenie wyższe na kierunku architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna;
3)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)    nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość regulacji prawnych, w szczególności z zakresu: ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
a także ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2)    umiejętność obsługi programów QGIS i CorelDraw;
3)    doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
4)    znajomość zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną, architekturą, budownictwem, geodezją;
5)    predyspozycje osobowościowe: kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, unikanie sytuacji konfliktowych, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność, samodzielność, skrupulatność i terminowość w prowadzeniu spraw wynikających z zakresu obowiązków służbowych, umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie;
6)    prawo jazdy kat. B.;
7)    biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, ploter) oraz biurowych programów komputerowych, w tym: edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, Internetu i poczty elektronicznej.

II.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
1)    prowadzenie procedur formalno - prawnych związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2)    prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3)    prowadzenie postępowań mających na celu ustalenie opłaty planistycznej;
4)    prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i spraw z nią związanych;
5)    wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planu miejscowego;
6)    obsługa interesantów;
7)    prowadzenie rejestrów, wykazów, ewidencji określonych przepisami prawa w zakresie działania Wydziału;
8)    zamieszczanie i aktualizowanie pod względem merytorycznym informacji w BIP dotyczących zadań wykonywanych przez Wydział;
9)    prowadzenie działań związanych z szeroko pojętą edukacją mieszkańców miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
10)    archiwizacja dokumentów;
11)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta.

III.    Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu Miasta w Kutnie pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku, długotrwała praca przy komputerze, wymuszona siedząca pozycja ciała. Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych i z windą na II piętrze budynku od pl. Marsz. J. Piłsudskiego. Praca wymagająca przemieszczania się w budynku oraz na terenie miasta Kutno.

IV.    Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);
3)    własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać ze strony BIP lub otrzymać w Urzędzie Miasta pok.233);
4)    własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
a)    niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
b)    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c)    wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie rekrutacji (druk oświadczenia można pobrać ze strony BIP),
d)    nieposzlakowanej opinii;
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
6)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe 
(np. świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje);
7)    kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego);
8)    inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy) o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach.

V.    Informacje dotyczące postępowania w trakcie naboru:
1)    Kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych otrzymują pisemną informację z podaniem przyczyny odrzucenia kandydatury, a także terminem odbioru dokumentów. Po tym terminie dokumentacja zostanie niezwłocznie protokolarnie zniszczona.
2)    Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli taka będzie przeprowadzona.
3)    Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.
4)    W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.
5)    Sposób postępowania z dokumentami, które wpłyną do Urzędu Miasta w trakcie naboru przedstawia się następująco:
a)    dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta po ogłoszonym terminie ich składania nie będą otwierane oraz rozpatrywane i zostaną niezwłocznie protokolarnie zniszczone;
b)    dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i przystąpili do dalszej części konkursu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze lub od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru- 
w przypadku nie wyłonienia kandydata;
c)    kandydaci biorący udział w naborze będą mogli odebrać dokumenty osobiście, w terminie określonym w pkt b) lub od razu po ogłoszeniu wyników naboru. Po odbiór dokumentów będzie można się zgłaszać do Urzędu Miasta Kutno -  pokój 233;
d)    po upływie terminów określonych w punkcie b), dokumenty będą niezwłocznie protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.
6)    Dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru, dołącza się do jego akt osobowych.
7)    Prezydent Miasta może odstąpić od wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania konkursowego.

VI. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno"  w terminie do dnia 11.03.2024 roku włącznie, w siedzibie Urzędu Miasta, 99-300 Kutno, plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 18 - pok. 233 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Kutno”.
Za datę złożenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miasta (datę wpływu).

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kutno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://umkutno.bip.e-zeto.eu, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.kutno.pl oraz
na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta znajdującej się przy pokoju 201.

Kutno, dnia 29.02.2024 roku