Biuletyn Informacji Publicznej

INSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH

Stanowisko
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
Status
Aktualne

URZĄD MIASTA KUTNO

plac Marszałka J.Piłsudskiego 18

99-300 Kutno

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-INSPEKTORA

W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH W URZĘDZIE MIASTA KUTNO

 

    • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

    • cały etat w ramach umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

 

I. Wymagania niezbędne kandydata :

1) obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe – preferowany kierunek administracja publiczna lub prawo,

3) posiada minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata w jednostce samorządu terytorialnego lub jednostce administracji rządowej,

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1) znajomość przepisów prawa z zakresu : ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o cudzoziemcach (w zakresie legalnego pobytu na terenie Polski), ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w zakresie legalności pobytu, rejestrowania pobytu, nadawania numeru PESEL), znajomość przepisów o ochronie danych osobowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych,

2) doświadczenie w pracy na aplikacji ŻRÓDŁO,

3) doświadczenie w bezpośredniej obsłudze petenta, w tym cudzoziemców,

4) umiejętność prowadzenia postępowań administracyjnych,

5) znajomość języka rosyjskiego lub innego obcego w stopniu komunikatywnym,

6) umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, samodzielność w wykonywaniu przydzielonych czynności.

 

III. Warunki pracy na stanowisku :

praca w budynku Urzędu Miasta w Kutnie pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, z windą. Stanowisko pracy na parterze budynku od pl. Marszałka J. Piłsudskiego, na poziomie 1 od ul. Podrzecznej. Długotrwała praca przy komputerze, wymuszona siedząca pozycja ciała.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór :

1) meldowanie na pobyt stały i czasowy obywateli polskich i cudzoziemców,

2) nadawania numeru PESEL na wniosek – obywatelom polskim, Ukrainy i cudzoziemcom,

3) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i rejestru RDO,

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych,

5) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,

6) przyjmowanie i wydawanie dowodów osobistych,

7) przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,

8) udostępnianie danych z rejestru PESEL i Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

9) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania i innych czynności związanych z przygotowaniem spisu wyborców na potrzeby zarządzonych wyborów.

 

V. Wymagane dokumenty :

1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

2) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać ze strony BIP lub otrzymać w Urzędzie Miasta pok.233),

4) własnoręcznie podpisane oświadczenia o :

a/ niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b/ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c/ wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie naboru (druk oświadczenia można pobrać ze strony BIP lub otrzymać w Urzędzie Miasta pok.233),

d/ nieposzlakowanej opinii,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje),

7) kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),

8) inne dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, opinie, referencje) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, w tym pracę w Systemie Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO.

 

VI. Informacje dotyczące postępowania w trakcie naboru :

1) kandydaci, którzy nie spełnili wymagań formalnych otrzymują pisemną informację z podaniem przyczyny odrzucenia kandydatury, a także terminem odbioru dokumentów. Po tym terminie dokumentacja zostanie niezwłocznie protokolarnie zniszczona,

2) kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli taka będzie przeprowadzona,

3) osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności,

4) w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów złożonych dokumentów,

5) sposób postępowania z dokumentami, które wpłyną do Urzędu Miasta w trakcie naboru przedstawia się następująco :

a/ dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta po ogłoszonym terminie ich składania nie będą otwierane oraz rozpatrywane i zostaną niezwłocznie protokolarnie zniszczone,

b/ dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i przystąpili do dalszej części konkursu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego

w naborze,

c/ kandydaci biorący udział w naborze będą mogli odebrać dokumenty osobiście w terminie określonym w punkcie b lub od razu po ogłoszeniu wyników naboru. Po odbiór dokumentów będzie można zgłaszać się do Urzędu Miasta, pokój 233,

d/ po upływie terminów określonych w punkcie b, dokumenty będą niezwłocznie protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

6) dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru, dołącza się do jego akt osobowych.

7) Prezydent Miasta może odstąpić od wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania konkursowego.

 

VII. Termin, miejsce i forma składania dokumentów :

wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem "Dotyczy naboru
na stanowisko
inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno" w terminie do dnia 15 grudnia roku włącznie, w siedzibie Urzędu Miasta plac Marszałka J.Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno w pok.233 lub pocztą na adres Urzędu – z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Kutno" – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta.

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd Miasta
(datę wpływu).

 

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych :

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kutno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://umkutno.bip.e-zeto.eu, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.kutno.pl
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta przy pokoju 201.

Kutno, dnia 5 grudnia 2023 roku