Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – Podinspektora/Inspektora w Urzędzie Miasta Kutno

Stanowisko
Podinspektor/inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
Status
Aktualne

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO PRACY – PODINSPEKTORA/INSPEKTORA
W URZĘDZIE MIASTA  KUTNO
plac Marszałka J.Piłsudskiego 18
przeprowadzonego w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy
–  Podinspektora/Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kutno
ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 05.04.2023 roku

W wyniku przeprowadzonego naboru została wybrana Pani Justyna Kuleta zamieszkała w Kutnie. Do ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Podisnpektora/Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kutno przystąpiło 8 kandydatów, z których 6 nie spełniło wymagań formalnych konkursu.
    
Komisja Konkursowa przeprowadziła test wiedzy dla 2 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Stwierdzono, że wybrany kandydat osiągnął lepszy wynik testu, posiada odpowiednie wyksztacenie oraz staż pracy wymagane w ogłoszeniu o naborze, a także doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora/Inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Kutno i wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zatrudnienie kandydata.