Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0034/16 pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0034/16 pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”

Projekty UE

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0034/16 pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Całkowita wartość Projektu: 2 698 025,91 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 798 999,50 zł

Celami Projektu są: poprawa stanu infrastruktury publicznej, zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta Kutno. Realizacja Projektu polegać będzie na remoncie budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie w celu utworzenia Zespołu Mieszkalno-Integracyjnego z mieszkaniami wspomaganymi oraz przeszkoleniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2019


W związku z podpisaniem w dniu 14.08.2019 r. aneksu Nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0034/16-02 do umowy o dofinansowanie  projektu Nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0034/16-00 zmianie uległ m.in. termin zakończenia realizacji projektu

Projekty UE

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0034/16 pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Całkowita wartość Projektu: 2 698 025,91 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 798 999,50 zł

Celami Projektu są: poprawa stanu infrastruktury publicznej, zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne, podniesienie jakości życia mieszkańców Miasta Kutno. Realizacja Projektu polegać będzie na remoncie budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie w celu utworzenia Zespołu Mieszkalno-Integracyjnego z mieszkaniami wspomaganymi oraz przeszkoleniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie.

Okres realizacji Projektu: 2017 - 2020