Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0033/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna - Centrum Seniora"

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0033/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna - Centrum Seniora"

Projekty UE

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0033/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna - Centrum Seniora", współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII – Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.3 - Infrastruktura opieki społecznej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax. 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 2 250 690,90 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 360 425,00 zł

Realizacja projektu ma na celu poprawę stanu infrastruktury społecznej miasta, niezbędnej do realizacji zadań Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, poprzez utworzenie Centrum Seniora. Działania te będą polegały na rozbudowie budynku przy ul. Wyszyńskiego 11 oraz rozszerzeniu oferty wsparcia dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych o dodatkowe usługi integracyjno-kulturalne skierowane do seniorów. Projekt ma na celu dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej miasta do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych.

Okres realizacji: 2017 – 2018

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego