Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0032/16 "Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie"

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0032/16 "Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie"

Projekty UE

Projekt nr RPLD.07.03.00-10-0032/16-00 "Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII  Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.3 - Infrastruktura opieki społecznej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99 - 300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego , al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 3 795 766,19 zł.  

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 515 922,45 zł.

Celem Projektu  jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Potrzeba podjęcia działań zmierzających do zwiększenia dzietności, zatrzymania depopulacji lokalnej społeczności oraz wsparcia młodych rodziców w Łączeniu pracy zawodowej z wychowaniem dzieci. 

Okres realizacji: 2017 - 2018