Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.06.03.02-10-0058/17 pn. „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”

Projekt nr RPLD.06.03.02-10-0058/17 pn. „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”

Projekty UE

Projekt nr RPLD.06.03.02-10-0058/17 pn. „Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna”, współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Nazwa Beneficjenta: 
Gmina Miasto Kutno, 
pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 
99-300 Kutno,
 tel. 24 254 24 17,
fax. 24 254 28 36, 
www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, 
al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź,
www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 40 612 368,95 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 873 792,05 zł

Celem głównym projektu jest przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych centrum Miasta Kutna. W ramach projektu zrealizowane zostaną prace budowlane i konserwatorskie w budynku Willi Troczewskiego, na terenie Placu Wolności oraz Rynku Zduńskiego.

Okres realizacji: 2017 – 2021

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego