Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.05.04.00-00-059/10 pn. "Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizację Kutnowskiego Domu Kultury"

Projekt nr RPLD.05.04.00-00-059/10 pn. "Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizację Kutnowskiego Domu Kultury"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.05.04.00-00-059/10 pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizację Kutnowskiego Domu Kultury” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa V – Infrastruktura społeczna
Działanie V.4 - Infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 14 547 164,42 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 273 582,20 zł

W ramach realizacji Projektu zmodernizowano Kutnowski Dom Kultury, dzięki czemu powstały dogodne warunki do rozwoju różnorodnych dyscyplin z dziedziny kultury i sztuki. Celem projektu było m.in. zwiększenie standardów zaplecza kulturalno – turystycznego Miasta Kutno poprzez rozwój infrastruktury kultury.

Okres realizacji: 2010-2011

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego