Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.05.02.00-00-011/09 pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna poprzez utworzenie kompleksu terapeutyczno-integracyjnego Wspólny Dom"

Projekt nr RPLD.05.02.00-00-011/09 pn. "Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna poprzez utworzenie kompleksu terapeutyczno-integracyjnego Wspólny Dom"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.05.02.00-00-011/09 pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutna poprzez utworzenie kompleksu terapeutyczno – integracyjnego Wspólny Dom” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa V – Infrastruktura społeczna
Działanie V.2 - Infrastruktura pomocy społecznej

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 4 140 157,55 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 388 186,82 zł

W ramach realizacji Projektu stworzony został kompleks terapeutyczno-integracyjny Wspólny Dom poprzez rozbudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Noclegowego położonego w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11 oraz budowę dwóch budynków wielorodzinnych z mieszkaniami chronionymi.

Okres realizacji: 2009-2010

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego