Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr RPLD.02.06.00-00-054/09 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 6"

Projekt nr RPLD.02.06.00-00-054/09 pn. "Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 6"

Projekty UE

Projekt nr WND-RPLD.02.06.00-00-054/09 pn. „Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 6” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie II.6 - Ochrona powietrza

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 1 582 860,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 266 288,00 zł

W ramach realizacji Projektu przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Okres realizacji: 2011 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego