Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt nr 104/2004 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Kutna"

Projekt nr 104/2004 pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Kutna"

ZPORR

Projekt nr 104/2004 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Kutna” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska

Nazwa Beneficjenta: Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno, tel. 24 254 24 17, fax 24 254 28 36, www.um.kutno.pl

Instytucja Pośrednicząca – Wojewoda Łódzki

Całkowita wartość Projektu: 11 961 870,65 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 843 642,62 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu nr Z/2.10/I/1.2/104/04/U/89/05 z dn. 21 kwietnia 2005 r.

W ramach realizacji Projektu wybudowano około 12 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami poprowadzonymi do granic posesji.

Okres realizacji: 2004-2006