Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - ul. Sklęczkowska

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Data zamieszczenia postępowania
16.05.2024
Status
Aktualne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zbycia

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXIX/728/24 z dnia 31 stycznia 2024 roku ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Nrdziałki

Powierzchnia
|w ha

Nr księgi
wieczystej

Opis, przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena
nieruchomości
(netto)

297/4

0,3422

LD1K/

00020684/6

​​​​​​​Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie w obrębie ewidencyjnym 3 - Sklęczki przy ul. Sklęczkowskiej. Leży na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna” znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P – Tereny zabudowy przemysłowej, magazynów, składów i baz. Nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Wobec braku możliwości odrębnego zagospodarowania terenu, nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 297/39 - na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.

​​​​​​​245.500 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) sprzedaż podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT, w stawce 23%. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości tj. do dnia 27 czerwca 2024 r. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informację o zamieszczeniu nieruchomości w wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.