Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Data zamieszczenia postępowania
04.06.2024
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. nier. do użyczenia do …..

Opis nieruchomości

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Przeznaczenie w planie zagospo-

darowania przestrzennego

Termin użyczenia

 

Czynsz

1.

 

Działka nr 1025/8

6.7977 m2

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Kościuszki 54 a

LD1K/00027958/7

Cele rekreacyjno -sportowe

Brak m.p.z.p.

W studium u. i k.z.p.,

- tereny usług sportu i rekreacji

Do 30.06.2026 r.

Nieodpłatnie

Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP.

Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej.