Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Data zamieszczenia postępowania
22.03.2024
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXXI/749/24 z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Miasta Kutno, położonych w Kutnie przy ulicy Podrzecznej ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia do dzierżawy

Opis nieruchomości

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin dzierżawy
do ...

Czynsz dzierżawny

1.

 

Działki nr 345/1 i 345/2 oraz cz. dz. 347;346;344 i 343

4518 m²

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ul. Podrzecznej

LD1K/00000464/2

LD1K/00001565/7

LD1K/00030255/3

LD1K/00002262/0

LD1K/00000284/6

Prowadzenie działalności handlowej

Stowarzyszenia Kupców „CENTRUM”

Teren zabudowy usług nieuciążliwych

 

Do 30.04.2034

11 295,00 zł , płatny w stosunku miesięcznym do dnia 30-ego każdego miesiąca

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
Czynsz dzierżawny za teren oddany w dzierżawę jest opodatkowany podatkiem VAT w stawce 23%.
Czynsz dzierżawny za grunt oddany w dzierżawę podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana wysokości czynszu będzie dokonana z dniem 01 kwietnia 2025 roku.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej.