Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Data zamieszczenia postępowania
04.06.2024
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721) ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. nier. do dzierżawy do …..

Opis nieruchomości

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Przeznaczenie w planie zagospo-

darowania przestrzennego

Termin dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1.

Cz. działek nr 196/2 i nr 162/7

4.840 m2

 

Nieruchomość gruntowa położona w Kutnie ulica Stalowa-Południowa

LD1K/00040670/1

LD1K/00054518/9

Z przeznaczeniem na parking dla pracowników Firmy

Tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wchodzący w skład ŁSSE.

Od 01.07.2024 r.

do 30.06.2027 r.

2.226,40 zł

tj. 0,46 zł za 1 m2 terenu płatne w stosunku miesięcznym do dnia 15-ego każdego miesiąca

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
Czynsz dzierżawny za teren jest opodatkowany podatkiem VAT w stawce 23%.
Czynsz dzierżawny za grunt oddany w dzierżawę podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana wysokości czynszu będzie dokonana z dniem 1 kwietnia 2025 roku.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej.