Biuletyn Informacji Publicznej

Publiczne wyłożenie projektu zmiany MPZP dla obszaru pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna

Grafika z komputerem wyświetlającym rysunek planu miejscowego

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Publiczny wgląd do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko możliwy będzie w dniach od 29 maja 2023 r. do 28 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kutno - Wydział Gospodarki Przestrzennej - pokój nr 404 - Il piętro, w godzinach od 8:00 do 15:00. Materiały dotyczące powyższego MPZP dostępne są także na dole niniejszej aktualności.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kutno, pokój nr 403, Il piętro w dniu 13 czerwca 2023 r., o godz. 10:00.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 tej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie na adres Urząd Miasta Kutno, plac marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno lub w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadatum [dot] kutno [dot] pl lub przez platformę ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”  w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna oraz o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kutno.
Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Urzędzie Miasta Kutno. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane dla potrzeb procedury sporządzania projektu planu.
 

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały - rysunek zmienianego MPZP
39.27 MB Pobierz
pdf Projekt uchwały - tekst zmienianego MPZP
793.31 KB Pobierz
pdf Prognoza oddz. na środowisko - część graficzna
37.51 MB Pobierz
pdf Prognoza oddz. na środowisko - część tekstowa
1.1 MB Pobierz
pdf Pełna treść obwieszczenia
662.79 KB Pobierz