Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa zadania: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno”

Nazwa zadania: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno”

Projekty UM Kutno

www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa zadania: „Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno”

Wartość ogólna zadania: 9.583.889,85 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki w wysokości 1.304.792 PLN

Zakres zadania: 

  • opracowanie Studium Wykonalności, 
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej i Rolniczej, Grunwaldzkiej, Narutowicza i Kilińskiego, Sklęczkowskiej i Odlewniczej w Kutnie, 
  • nadzór nad robotami budowlanymi, 
  • działania informacyjne i promocyjne

Cele zadania:

  • polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi,
  • racjonalna gospodarka wodno – ściekowa,
  • zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do gleby,
  • poprawa warunków życia mieszkańców