Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

15.07.2024 14:00 - 16.07.2024 19:00

UWAGA - UPAŁ !!!

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne nr 73 - upał/2
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Ludzie w trakcie zebrania

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie zapisów Rozdziału 11 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2024, informuję, że można zgłaszać swoje kandydatury (członków stowarzyszenia) do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego na zasadach regrantingu, dotyczącego realizacji projektów z zakresu zadań publicznych, określonych w Programie współpracy na rok 2024 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Mikrogranty Kutno 2024. ogłoszony Zarządzeniem nr 132/2024 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 13 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art .3 ust. 3, biorące udział w konkursie” (art. 15 ust. 2 d)
„Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, 803) dotyczące wyłączenia pracownika” (art. 15 ust. 2f).

Zgłoszenia członków do komisji konkursowej NALEŻY DOKONAĆ poprzez przesłanie pisma lub skanu pisma podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e do dnia 3 lipca 2024r. (środa) na adres mailowy: e [dot] michalskaatum [dot] kutno [dot] pl 
lub do Urzędu Miasta pok. 235, tel. 24 253 11 68.