Biuletyn Informacji Publicznej

Przystępujemy do sporządzania do planu ogólnego miasta Kutna

Wizualizacja dokumentu

Szanowni Państwo jako samorząd, przystępujemy do sporządzania do planu ogólnego miasta Kutna.

Czym jest plan ogólny miasta?

Plan ogólny to nowy dokument planistyczny uchwalany dla całego obszaru miasta będący aktem prawa miejscowego. Plan ogólny miasta zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jego ustalenia uwzględniane są przy sporządzaniu planu miejscowego oraz będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 13i pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miasta Kutno uchwały Nr II/3/24 z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Kutna. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Kutno, plac marsz. J. Piłsudskiego 18 w terminie do dnia 12 lipca 2024 roku.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiamy również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu ogólnego miasta Kutna.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Kutno Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój nr 404 lub 405  oraz zgłaszać uwagi  i wnioski dotyczące ww. postępowania.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Kutno, plac marsz. J. Piłsudskiego 18,
2)    ustnie do protokołu, w Wydziale  Gospodarki Przestrzennej pokój nr 404 lub 405,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: urzadatum [dot] kutno [dot] pl w terminie do dnia 12 lipca 2024 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Kutno.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek należy złożyć w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Wzór formularza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – Wzory wniosków oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kutno pokój nr 404 lub 405.

Wzór formularza dostępny również tutaj.

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała Rady Miasta Kutno Nr II/3/24 z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Kutna
196.98 KB Pobierz
jpg Skan treści obwieszczenia wraz z klauzulą informacyjną
770.14 KB Pobierz