Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieterzy będą pytać o wyroby azbestowe

Eternit w trawie

W sierpniu w Kutnie przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, poprzez spis z natury. Dane uzyskane przez ankieterów pomogą określić ilość i stan techniczny użytkowanych wyrobów zawierających azbest w mieście.  Będą też potrzebne do opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Inwentaryzację przeprowadzać będą przedstawiciele firmy Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętowidzkiej 6/4, 61-058 Poznań, którzy posiadać będą stosowne upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji, podpisane przez Prezydenta Miasta Kutno.

Zwracamy się do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości z prośbą o współpracę i udzielanie niezbędnych informacji osobom przeprowadzającym spis, odnośnie miejsc i ilości wyrobów zawierających azbest, występujących na terenie nieruchomości, w tym również udostępnienie swoich posesji w celu przeprowadzenia oględzin i pomiarów oraz wykonania niezbędnej dokumentacji fotograficznej.

Wykaz danych, które będą zbierane podczas inwentaryzacji:

  • adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,

  • dane ewidencyjne (nr działki, obręb ewidencyjny).

  • rodzaj zabudowy,

  • rodzaj wyrobów zawierających azbest,

  • ilość wyrobów zawierających azbest,

  • umiejscowienie wyrobów zawierających azbest.

 

Osoby przeprowadzające spis nie będą pobierać danych takich jak: numer dowodu osobistego czy PESEL ani żądać dokumentów potwierdzających posiadanie praw do nieruchomości.

W przypadku osób prawnych niezbędne będzie natomiast podanie danych podmiotu wykorzystującego wyroby zawierające azbest, w postaci nazwy i adresu siedziby.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia ankiety właściciele/posiadacze/zarządcy nieruchomości proszeni będą o złożenie podpisu.

W przypadku braku możliwości przebywania na terenie nieruchomości w trakcie inwentaryzacji, posiadanie wyrobów zawierających azbest można zgłosić bezpośrednio do osoby prowadzącej inwentaryzację, na numer telefonu 577 048 400 lub na adres: srodowiskoatum [dot] kutno [dot] pl.