Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku dodatkowych 35 miejsc opieki w Żłobku Miejskim "Wesoła łąka" przy ul. Troczewskiego 2

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku dodatkowych 35 miejsc opieki w Żłobku Miejskim "Wesoła łąka" przy ul. Troczewskiego 2

Logo programu Maluch +

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.), ogłosił - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2021.  Na Program przeznaczono w 2021 r. kwotę do 450 mln zł.

tablica maluch +

DOFINANSOWANIE: 33.600 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 297.360 zł

 

Miasto Kutno otrzymało dotację w wysokości 33 600 złotych na zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku dodatkowych 35 miejsc opieki w Żłobku Miejskim "Wesoła łąka" przy ul. Troczewskiego 2. 

Umowę dotacji na to zadanie w dniu 20.07.2021 r. podpisał Prezydent Zbigniew Burzyński w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. W uroczystości podpisania umów na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 "MALUCH +" 2021 uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda,  Wojewoda Łódzki Tomasz Bocheński i beneficjenci tegorocznej edycji programu.

Celem Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 "MALUCH +" 2021 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, by wzmocnić działania w obszarze rynku pracy, będzie dodatkowo finansowany ze środków Funduszu Pracy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy, a przy rozdysponowywaniu tych środków preferencyjnie będą mogły być traktowane oferty z powiatów o stopie bezrobocia przekraczającej 150% przeciętnej w kraju. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego do instytucji opieki. Dodatkowo, rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej, na którą wskazuje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta uchwałą nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260), jako jedno z działań sprzyjających zwiększeniu spójności społecznej (filar Społeczny i zrównoważonego rozwoju kraju „Człowiek jest najważniejszy”). Wpisują się również w projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (cel szczegółowy 4: Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne).

 

Więcej informacji o programie Maluch + znajduje się tutaj

Zdjęcia z podpisania umowy dostępne są w aktualności: Kutno z dofinansowaniem na miejsca w żłobku

 

logo programu maluch +                          logo MPiPS