Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

Upał
28.06.2022 14:29 - 29.06.2022 23:59

Dziś i jutro nie będzie upału.

więcej informacji o Odwołanie ostrzeżenia Nr45 - Upał
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Data zamieszczenia postępowania
15.02.2022
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr XLIX/437/21 z dnia 14 grudnia 2021 roku ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Nr działki Powierzchnia
 w ha
Nr KW Opis, przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania
Cena
 nieruchomości
(netto)

339

2,2812 LD1K/00058500/8 Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie w obrębie ewidencyjnym 3-Sklęczki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta  Kutna  dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Lotniczej leży na terenie oznaczonym symbolem PU-Tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i składów lub zabudowy usługowej.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd jest zapewniony przez nieruchomość sąsiednią, stanowiącą własność osoby prawnej, oznaczoną numerem działki 329/5, w formie służebności gruntowej ujawnionej w księdze wieczystej nr LD1K/00058499/7. Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne, wobec tego wszelkie prace należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1.661.000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości tj. do dnia 29.03.2022 roku.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informację o zamieszczeniu nieruchomości w wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.