Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Data zamieszczenia postępowania
17.05.2021
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały  Rady Miasta Kutno Nr XXXIV/315/21 z dnia 23 lutego  2021 r. ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Nr działki

Pow. w ha

Nr KW

Opis,
przeznaczenie
nieruchomości

i sposób jej
zagospodarowania

Cena
nieruchomości

(netto)

358/9

 

0,0416

 

LD1K/
00052844/
9

 

Nieruchomość gruntowa położona w Kutnie przy ul. Bł. ks. Michała Oziębłowskiego. Jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz ECO Kutno Spółka z o. o.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Sienkiewicza, ul. Podrzeczną, Aleją Jana Pawła II i rzeką Ochnią grunty leżą na terenie  oznaczonym symbolem U–Tereny usług nieuciążliwych.

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej numerem działki 360/10 - na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.

 

73.500 zł

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r., poz. 685) sprzedaż podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości tj. do dnia  28 czerwca 2021  roku.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o zamieszczeniu nieruchomości w wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.