Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Data zamieszczenia postępowania
25.05.2021
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 roku, poz. 1990 ze zm.) oraz  na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

Lp.

 

Nr 
działki

 

Powierzchnia
w ha

 

Nr księgi
wieczystej

 

Opis, przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

 

opłata

1.

 429/5

1,2748

LD1K/00056837/5

Nieruchomość położona jest w Kutnie przy Placu Wolności 1A, w obrębie ewidencyjnym 5-Śródmieście.

Leży na terenie, dla którego nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania położona jest na obszarze - tereny  zabudowy śródmiejskiej - ogólnomiejska przestrzeń publiczna.

Na nieruchomości został wybudowany m.in. pawilon muzealno – wystawienniczy, przeznaczony do oddania w użyczenie Kutnowskiemu Domowi Kultury w Kutnie  na okres nieoznaczony.

Nieodpłatnie

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o umieszczeniu nieruchomości w wykazie zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na łamach prasy lokalnej.

 

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Skan wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
475.64 KB Pobierz