Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz  osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Data zamieszczenia postępowania
07.02.2024
Status
Aktualne

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz 
osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat.

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) ustala wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz osób fizycznych i prawnych na okres do trzech lat.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. nier. do dzierżawy do …..

Opis nieruchomości

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Przeznaczenie w planie zagospo-

darowania przestrzennego

Termin dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1.

Cz. działki nr 291/2

0,40 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ulicy Toruńskiej

LD1K/00034094/4

Uprawy rolne

Tereny rolne, zieleni urządzonej i wody, projektowana droga pieszo-rowerowa

Od

01.03.2024 r.

do

30.09.2026 r.

60,00 zł; tj. wg. klas bonitacji gleby rola V - płatny w stosunku rocznym do dnia 31-ego marca każdego roku

2

Działka nr 696

182 m2

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ulicy Słowackiego

LD1K/00035928/7

Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (zab. mieszk.)

Brak m.p.z.p.

W studium u.i k.z.p – Tereny zabudowy jednorodzinnej

Od

01.03.2024 r.

do

28.02.2027 r.

1,00 zł za 1 m2 terenu płatne w stosunku rocznym do dnia 31-ego marca każdego roku (182,00 zł)

3

Cz. działki 647

242 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ulicy Rzecznej

LD1K/00034334/9

Ogródek działkowy

Brak m.p.z.p.

W studium uikzp – tereny ogródków działkowych

Od

01.03.2024 r.

do

30.09.2026 r.

0,20 zł za 1 m2 terenu, płatny w stosunku rocznym do dnia 31-ego marca każdego roku (48,40 zł)

4

Działka nr 1053

7236 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ulicy Raszewskiej

LD1K/00015084/2

plac składowy materiałów sypkich

Brak m.p.z.p.

W studium uikzp – tereny usług

Od

01.03.2024 r.

do

28.02.2027 r.

0,30 zł za 1 m2 terenu płatne w stosunku miesięcznym do dnia 15-ego każdego miesiąca (2.170,80 zł)

5

Cz. działki nr 295/2

do 1,30 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ul. Bohaterów Walk nad Bzurą

LD1K/00041850/4

pod ogródki działkowe

(przydzielane sukcesywnie osobom fizycznym)

Brak m.p.z.p.

W studium u.i k.z. - tereny lasów

Od

01.03.2024 r.

do

30.09.2026 r.

0,20 zł za 1 m2 terenu, płatny w stosunku rocznym do dnia 31-ego marca każdego roku

6

Cz. działki nr 941/1

23,00 ha

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie pomiędzy ulicami Zimowa-Rzeczna

LD1K/00057677/2

łąka

Tereny zieleni systemu ekologicznego miasta

Teren drogi publicznej - klasy zbiorczej

Tereny zabudowy produkcyjnej, składy, bazy, magazyny

Od

01.03.2024 r.

do

30.09.2026 r.

rola łąka 200,00 zł za 1 ha - płatny w stosunku rocznym do dnia 31-ego marca każdego roku

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowach dzierżawy.
Czynsz dzierżawny za teren opisany w poz. 2 i 4 jest opodatkowany podatkiem VAT w stawce 23%.
Czynsz dzierżawny za grunt oddany w dzierżawę opisany w poz. 4 podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana wysokości czynszu będzie dokonana z dniem 01 kwietnia 2024 roku.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej.