Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Data zamieszczenia postępowania
07.02.2024
Status
Aktualne

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
na rzecz dotychczasowych dzierżawców na kolejny okres do trzech lat.

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwał Rady Miasta Kutno Nr LXXIX/729/24, Nr LXXIX/730/24, Nr LXXIX/731/24, Nr LXXIX/732/24, Nr LXXIX/733/24 z dnia 01 lutego 2024 roku ustala wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. do dzierżawy

Opis nieruchomości

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

Termin dzierżawy

do ...

Czynsz dzierżawny

1

Działka nr 444/3

49 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ulicy Kanclerza A. Zamoyskiego

LD1K/00006989/0

Prowadzenie działalności handlowej

Brak m.p.z.p.

W studium u .i k.z.p. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

Do 31.07.2026 r.

7,91 zł za 1 m2 terenu płatne w stosunku miesięcznym do dnia 15 każdego miesiąca

(387,67 zł)

 

2

Działki nr 402/2, 403, 404, cz. dz. 405 i cz. dz. 406

0,80 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ul. Lotniczej

LD1K/00031237/8

Uprawy rolne

Brak mpzp.

W studium uikzp tereny obiektów przemysłowych składów, magazynów i centrów logistycznych

 

do 30.09.2026 r.

Według bonitacji gleby w IIIa klasie – 280,00 zł za 1 ha płatne w stosunku rocznym w terminie do 31-ego marca każdego roku (224,00 zł)

3

Cz. działki nr

314/18

264 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ul. Warszawskie Przedmieście 10

LD1K/00037231/8

parking samochodowy dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Odlewnik” Bloku przy ul. Warszawskie Przedmieście 10

Brak m.p.z.p.

W studium u.i k.z.p. – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Od 01.06.2024 r.

Do 31.05.2027 r.

0,75 zł za 1 m2 terenu płatne w stosunku miesięcznym do dnia 15-ego każdego m-ca

(199,12 zł)

4

Cz. działki nr 318/20

30 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy Alei ZHP

LD1K/00021556/7

Ustawienie tablicy reklamowej

Brak m.p.z.p.

W studium uikzp – tereny usług

Od 01.04.2024 r.

Do 31.03.2027 r.

10,00 zł za 1 m2 terenu płatne w stosunku miesięcznym do dnia 15 każdego miesiąca

(300,00 zł)

5

Części działek nr 826/6; nr 57/6 i nr 31/3 obręb Skleczki

łącznie

1300 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ulicy Intermodalnej

LD1K/00033082/0

Zaplecze budowy

w części symbol 3PU - tereny zab. przemysłowej magazynów składów ...

w części symbol 1KDP - tereny dróg publicznych

 

do

28.02.2027 r.

0,35 zł za 1 m2 terenu płatne w stosunku miesięcznym do dnia 15-ego każdego m-ca

(461,03 zł)

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowach dzierżawy.
Czynsz dzierżawny za teren oddany w dzierżawę jest opodatkowany podatkiem VAT w stawce 23% oprócz poz. 2.
Czynsz dzierżawny za grunt oddany w dzierżawę oprócz poz 2 podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana wysokości czynszu będzie dokonana z dniem 01 kwietnia 2024 roku.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP.
Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej.