Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Data zamieszczenia postępowania
30.01.2024
Status
Aktualne

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

 

Prezydent Miasta Kutno, stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXVI/695/23 z dnia 07 listopada 2023 roku ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia do dzierżawy

Opis nieruchomości

Nr KW

Sposób zagospodarowania

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin dzierżawy

do ...

Czynsz dzierżawny

 

  1.  

Działka nr 487

837 m2

 

Nieruchomość zabudowana położona w Kutnie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 19-20/ ul. Narutowicza 2

 

LD1K/00000417/8

Prowadzenie działalności statutowej Muzeum Pałac Saski w Kutnie

 

Brak m.p.z.p.

W studium  u.i k.z.p. - obszary zabudowy śródmiejskiej , teren ochrony konserwatorskiej

 

Czas nieoznaczony

 

97.103,00 zł

czynsz dzierżawny płatny z dołu w stosunku miesięcznym do dnia 15-ego każdego miesiąca

 

Działka nr 488/4

36 m2

 

LD1K/00000417/8

Działka nr 488/5

743 m2

 

LD1K/00057625/3

Działka nr 489/4

855 m2

 

LD1K/00030692/8

 

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.

Czynsz dzierżawny jest opodatkowany podatkiem VAT w stawce 23%.

Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszony w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana wysokości czynszu będzie dokonana z dniem 01 kwietnia 2024 roku.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i BIP.

Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na łamach prasy lokalnej.