Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi ustne nieograniczone  na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kutnie, przy ul. Zachodniej.

Kategoria
Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia postępowania
05.02.2024
Termin składania ofert
Status
Nieaktualne

OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA KUTNO
ogłasza
I - sze przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kutnie, przy ul. Zachodniej.

1. Przedmiotem przetargów są nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Miasta Kutno uregulowane w księdze wieczystej LD1K/00017601/7, położone w Kutnie, w obrębie ewidencyjnym 1 – Raszew Piaski, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Cena wywoławcza (netto)

Termin przetargu

Wadium

1024/3

0,0916

83 700,00 zł

13.03.2024 r. godz. 10.00

9 000,00 zł

1024/4

0,0912

83 300,00 zł

13.03.2024 r. godz. 10.15

9 000,00 zł

1024/5

0,0909

83 000,00 zł

13.03.2024 r. godz. 10.30

9 000,00 zł

1024/6

0,0906

82 800,00 zł

13.03.2024 r. godz. 10.45

9 000,00 zł

2. Powyższe nieruchomości położone są w sąsiedztwie gruntów o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej bądź gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod taką zabudowę. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Raszewskiej (Uchwała Rady Miasta Kutno nr XLVII/415/21 z dnia 23 listopada 2021 r.) znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 5 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej;
2) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa;
3) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) w zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić odległości obiektów budowlanych od granicy gruntów leśnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, 
b) w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszczenie realizacji wyłącznie usług z zakresu usług handlu detalicznego maksymalnie do 200 m2 powierzchni sprzedaży, biurowych i administracyjnych, finansowych, oświaty, ochrony zdrowia i odnowy biologicznej, sportu i rekreacji oraz rzemiosła w rozumieniu przepisów odrębnych, bez usług o charakterze produkcyjnym, 
c) dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży.
Nieruchomości charakteryzują się regularnym – prostokątnym kształtem oraz płaskim ukształtowaniem terenu. Posiadają dostęp do drogi publicznej – ul. Zachodniej (gruntowej). W ulicy tej usytuowane są sieci: gazociągowa, wodociągowa oraz kanalizacyjna, zaś wzdłuż ulicy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna.

3. Do ceny uzyskanej w wyniku każdego z przetargów doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości (23%).

4. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Kutno (99-300 Kutno, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, pok. 403) w dniu 13 marca 2024 r., o godzinach wskazanych w powyższej tabeli.

5. Warunkiem przystąpienia do konkretnego przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości wskazanej w powyższej tabeli w terminie do dnia 06 marca 2024 r. na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. numer 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Kutno. Wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki będącej przedmiotem zainteresowania.
Wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu, z tym że wadium uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia ww. umowy notarialnej.

6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:
- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty bądź paszport);
- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej (dotyczy również osób prowadzących własną działalność gospodarczą) zobowiązane są stawić się na przetargu wraz z współmałżonkiem bądź złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości;
- osoba prawna – aktualny odpis z KRS oraz dokumenty upoważniające do reprezentowania osoby prawnej;
- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo (notarialne lub z podpisem notarialnie poświadczonym) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;
- cudzoziemiec – zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadkach gdy jest ono wymagane. 

7. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej upoważnia właściciela do odstąpienia od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży (w szczególności koszty notarialne i sądowe) ponosi nabywca nieruchomości.

9. Prezydent Miasta Kutno zastrzega, że przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a informacja o przeprowadzeniu przetargu w taki sposób zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Kutno na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu i wskazywać będzie w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

10. Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargów udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno – tel. 24 253-12-05 lub 24 253-11-48, pokój 204.