Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony

Kategoria
Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia postępowania
25.05.2021
Termin składania ofert
Status
Nieaktualne

OGŁOSZENIE
PREZYDENT MIASTA  KUTNO
 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej w Kutnie
 przy ul. Sklęczkowskiej.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 roku o godzinie 11:30, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 314. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 7 kwietnia 2021 r.

2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb Sklęczki numerami 49/4 i 23/3 o łącznej powierzchni 1,8460 ha. Przedmiotowe działki są ujawnione w księgach wieczystych nr LD1K/00036109/7 i LD1K/00031033/8 prowadzonych w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej w postaci prawa  przejścia i przejazdu przez teren nieruchomości oznaczonej numerem działki 49/6, do czasu powstania ciągu komunikacyjnego drogi gminnej 1 KDL, a także przez działkę 49/5 przeznaczoną pod drogę gminną.

3. Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna  znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1P-U, 2P-U - tereny produkcyjno-usługowe, 4 WS-tereny wód powierzchniowych oraz zieleni łęgowej. Nieruchomość nie leży na obszarach rewitalizacji.

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.850.000 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 200.000 zł w terminie do dnia 26 lipca 2021 roku na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. numer 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu z tym, że wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej upoważnia właściciela do odstąpienia od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

8. Prezydent zastrzega, że przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a informacja o przeprowadzeniu przetargu w taki sposób zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, wskazująca w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

9. Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno-tel. 24 253-12-47, pok. 203.