Upał

Ostrzeżenie meteorologiczne

Upał
28.06.2022 14:29 - 29.06.2022 23:59

Dziś i jutro nie będzie upału.

więcej informacji o Odwołanie ostrzeżenia Nr45 - Upał
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Górnej.

Kategoria
Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia postępowania
12.04.2022
Status
Aktualne

OGŁOSZENIE
PREZYDENT  MIASTA  KUTNO
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej  położonej w Kutnie
 przy ul. Górnej.
 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 1100, w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403.

2. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Górnej oznaczona w ewidencji gruntów i budynków m. Kutna obręb 3-Sklęczki numerem działki 339 o powierzchni 2,2812 ha. Dla nieruchomości w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzona jest księga wieczysta nr LD1K/00058500/8. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd jest zapewniony przez nieruchomość sąsiednią, stanowiącą własność osoby prawnej, oznaczoną numerem działki 329/5, w formie służebności gruntowej ujawnionej w księdze wieczystej nr LD1K/00058499/7. Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne wobec tego wszelkie prace należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta  Kutna dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Lotniczej leży na terenie oznaczonym symbolem 4PU - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej.  Nieruchomość nie leży na obszarach rewitalizacji.

4. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.661.000 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 200.000 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2022 roku na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. numer 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780.
Wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od daty zakończenia przetargu z tym, że wadium uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Cena nabycia pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.

6. Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia  umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej upoważnia właściciela do odstąpienia od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

8. Prezydent zastrzega, że przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a informacja o przeprowadzeniu przetargu w taki sposób zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, wskazująca w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

9. Dodatkowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno-tel. 24 253-12-47, pok.203.