Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o uruchomieniu sezonowych ogródków gastronomicznych

Ulica królewska z widocznymi ogródkami gastronomicznymi

Prezydent Miasta Kutno informuje, iż w roku 2022 istnieje możliwość uruchomienia na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 sezonowych ogródków gastronomicznych, pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zabezpieczą bezpieczeństwo obsłudze i klientom.

Miejsca zostały oznaczone na załączniku mapowym znajdującym się w wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych (plik do pobrania poniżej) w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno numerami od 1 do 5. W pierwszej kolejności miejsca do dzierżawy na Placu będą przydzielone przedsiębiorcom prowadzącym stałą działalność w zakresie gastronomii w lokalach użytkowych, znajdujących się na nieruchomościach przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Osoby spełniające ww. kryterium mogą składać wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami oraz kserokopią zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej) o dzierżawę tylko jednego z wyznaczonych miejsc - usytuowanego najbliżej lokalu, w którym prowadzona jest przez nie działalność, w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku, do godz. 1200.
Wnioski o dzierżawę są dostępne na stronie internetowej https://um.kutno.pl/ogloszenia-dotyczace-nieruchomosci-miejskich oraz www.umkutno.bip.e-zeto.eu w zakładce Komunikaty, Ogłoszenia i Obwieszczenia/gospodarka nieruchomościami.

Ogródek winien spełniać wymogi określone w Zarządzeniu Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 04.04.2022 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno.

Czynsz dzierżawny za 1 m2 terenu wynosi 5 zł w skali miesiąca plus podatek VAT 23%.

W sytuacji, o ile wszystkie wyznaczone miejsca nie zostaną rozdysponowane, pozostałe osoby zainteresowane dzierżawą będą mogły składać wnioski o dzierżawę w terminie podanym do publicznej wiadomości w dniu 22 kwietnia br.

O dzierżawę nie mogą się ubiegać osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Miasta.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pokój 210A telefon 24 – 253-12-49.

Mapka z potencjalnymi lokalizacjami