Silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne

Silny wiatr
23.09.2021 14:00 - 24.09.2021 06:00

Prognozowane zjawisko: Silny wiatr/1

więcej informacji o Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 75
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60

laptop z mapą miasta

Prezydent Miasta Kutno informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 sierpnia 2021 r.  do 08 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kutno  – pokój  nr 404 – II piętro w godzinach od 8:00 do 14:00.

Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy należy składać na piśmie
w Urzędzie Miasta Kutno lub na adres Urząd Miasta Kutno, Plac Piłsudskiego Nr 18, 99-300 Kutno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2021 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
12 sierpnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Kutno, pokój nr 328 (duża sala konferencyjna),
II piętro, o godz. 11:00.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
    w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60,
  • o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Kutno, Plac Piłsudskiego Nr 18, 99 300 Kutno,
  2. ustnie do protokołu, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej pokój nr 403 lub 405,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:/UMKutno/SkrytkaESP lub  na adres e-mail: urzadatum [dot] kutno [dot] pl ()

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września  2021 roku

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kutno.
Uwagi niedotyczące problematyki planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf prognoza oddziaływania na środowisko - część opisowa
1.15 MB Pobierz
pdf prognoza oddziaływania na środowisko - część graficzna
2.67 MB Pobierz
pdf projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60
327.43 KB Pobierz
pdf załącznik do uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ulicy Oporowskiej, Zacisze i drodze krajowej nr 60
2.79 MB Pobierz