Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa zadania: „Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 5 i Przedszkole Miejskie nr 16”

Nazwa zadania: „Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 5 i Przedszkole Miejskie nr 16”

Projekty UM Kutno

www.wfosigw.lodz.pl

Nazwa zadania: „Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 5 i Przedszkole Miejskie nr 16”.

Wartość ogólna: 838.903,37 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formach pożyczki oraz dotacji, w tym:

  • pożyczka w kwocie 345.377,00 zł,
  • dotacja do wysokości 345.377,00 zł.

Opis zakresu projektu, cele i korzyści z realizacji projektu:

I. Przedszkole Miejskie nr 5
- wykonanie wysokosprawnej instalacji c.o.
- wymiana okien i drzwi do budynku o U=1,7, W/m2
- ocieplenie stropu poddasza – z użyciem mat z wełny mineralnej o współczynniku przewodności  λ= 0,045 W/m2 grubości  warstwy 20 cm do wykonania 538 m2
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem ( o współczynniku przewodzenia ciepła  λ= 0,040 W/(m*K)) o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie wraz z dociepleniem ościeży, gzymsów i detali architektonicznych styrodurem'
- ocieplenie ścian piwnic styrodurem (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,032 W/(m*K))o grubości 8 cm, metodą bezspoinową , wykończenie tynkiem
- remont dachu – 534 m2.

Wskaźniki ekologiczne i rzeczowe realizowanego zadania:

Rodzaj wskaźnika Stan przed realizacją zadania [Mg/rok] Stan po realizacji zadania [Mg/rok] Efekt ekologiczny [Mg/rok] Redukcja %
1 2 3 4 = 2-3 5 = 4/2 x 100
pył 0,00066 0,00010 0,00056 84,84
SO2 0,000093 0,000014 0,000079 84,95
NOx 0,089 0,014 0,075 84,27
CO 0,0124 0,0019 0,0105 84,68
CO2 91,33 13,81 77,52 84,88

 

II. Przedszkole Miejskie nr 16
- wykonanie wysokosprawnej instalacji c.o.
- ocieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania z użyciem granulatu termomodernizacyjnego o współczynniku przewodności  λ=0,0045W/m2 grubości warstwy 20 cm do wykonania 540 m2
- ocieplenie stropodachu nie wentylowanego 20 cm warstwą styropianu pokrytego papą termozgrzewalną na powierzchni 150 m2
- ocieplenie ścian zewnętrznych ( o współczynniku przewodzenia ciepła   λ= 0,040 W/(m*K))o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem wraz  z dociepleniem ościeży , gzymsów i detali architektonicznych styrodurem grubości 5 cm.    na powierzchni 797 m2
- docieplenie ściany zewnętrznej szczytowej styropianem ( o współczynniku przewodzenia ciepła  λ=0,040W/(m*K))o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem na powierzchni 77 m2
- wymiana okien i drzwi do budynku o U=1,7 W/m2
- ocieplenie ścian fundamentowych warstwą 10 cm styroduru na powierzchni 154,4 m2.

Wskaźniki ekologiczne i rzeczowe realizowanego zadania:

Rodzaj wskaźnika Stan przed realizacją zadania [Mg/rok] Stan po realizacji zadania [Mg/rok] Efekt ekologiczny [Mg/rok] Redukcja %
1 2 3 4 = 2-3 5 = 4/2 x 100
pył 0,188 0,035 0,153 81,38
SO2 1,529 0,286 1,243 81,29
NOx 0,415 0,078 0,337 81,20
CO 0,809 0,151 0,658 81,33
CO2 302,453 56,564 245,889 81,30

 

Aspekt społeczny zadania

Podniesienie poziomu rozwoju społecznego poprzez wzbogacenie środowiska oświatowego o możliwość korzystania z wysokiej klasy obiektów dydaktycznych. Kompleksowe prace modernizacyjne umożliwią obecnym i potencjalnym użytkownikom - dzieciom bardziej wszechstronny rozwój swojej wiedzy ze względu na lepsze warunki nauki. Ponadto nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki mniejszemu zużyciu energii cieplnej, poprawa jakości powietrza. W wyniku kompleksowej termomodernizacji nastąpi także podniesienie standardu placówek, poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynków oraz osób korzystających. Poprzez poprawę stanu technicznego budynków nastąpi także ogólna poprawa estetyki budynków co wpłynie na podniesienie atrakcyjności miasta Kutno i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych.