Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Data zamieszczenia postępowania
05.01.2024
Status
Aktualne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Kutno Nr LXXVI/676/23 z dnia 7 listopada 2023 r. ustala wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

Nr

działki

Powierzchnia

w ha

Nr księgi

wieczystej

Opis, przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

(netto)

 

573/6

 

1,0580

 

LD1K/00023281/2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Miasta Kutno położona w Kutnie przy ul. Lotniczej. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie przy ul. Lotniczej nieruchomość znajduje się terenie oznaczonym symbolem 2. PU - Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci sieci: gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz energii elektrycznej, znajdującej się w ul. Lotniczej.

 

1.120.000 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości tj. do dnia 15.02. 2024 roku.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informację o zamieszczeniu nieruchomości w wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.