Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Data zamieszczenia postępowania
28.05.2021
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały  Rady Miasta Kutno Nr XXXIV/314/21 z dnia 23 lutego  2021 r. ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

Nr


działki

 

Powierzchnia
w ha

Nr księgi


wieczystej

Opis, przeznaczenie nieruchomości


i sposób jej zagospodarowania

Cena


nieruchomości

 (netto)

 

364/5

 

0,0106

LD1K/

00040444/
8

Nieruchomość gruntowa położona w Kutnie przy ul. Piwna. Leży na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna” znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN – Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Dla nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej składającej się z działek oznaczonych numerami: 383 i 384/2 - na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.

15.300 zł

 

 

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż podlega  zwolnieniu z podatku  VAT.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości tj. do dnia  09.07.2021  roku.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informację o zamieszczeniu nieruchomości w wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.