Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Kategoria
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Data zamieszczenia postępowania
24.05.2021
Status
Aktualne

Prezydent Miasta Kutno, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały  Rady Miasta Kutno Nr XXXV/375/09 z dnia 19 maja 2009 roku ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Nr
działki

Powierzchnia
łączna w ha
Nr  księgi
wieczystej
Opis, przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Cena
 nieruchomości
(netto)

19/5
20/5 
0,5234 ha LD1K/
00020684/6
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kutnie przy ul. Sklęczkowskiej. Zgodnie z ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla terenu położonego w Kutnie pomiędzy ulicą Sklęczkowską, torami PKP i granicą miasta Kutna  znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 8P - tereny produkcyjno - magazynowo – składowe. Wzdłuż południowej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna linia energetyczna. Przez teren dz. nr 19/5 biegnie sieć energetyczna kablowa. Przy sprzedaży nieruchomość zostanie obciążona  służebnością przesyłu na rzecz PKP Energetyka S.A.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Sklęczkowskiej, poprzez działkę nr 48 stanowiącą drogę gminną. 
340.000 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości tj. do dnia 05 lipca 2021 roku.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż podlega opodatkowaniu  podatkiem VAT.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kutno przez okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Informację o zamieszczeniu nieruchomości w wykazie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.