Biuletyn Informacji Publicznej

Rusza program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent

Niepełnosprawni mieszkańcy Kutna mogą zgłaszać się do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Mogą z niego skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Asystenci osób niepełnosprawnych mają pomagać w codziennych obowiązkach oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Chodzi przede wszystkim o pomoc w dojazdach w wybrane miejsce np. do domu, pracy, placówek oświatowych, gabinetów lekarskich czy na przykład do rodziny lub znajomych. Asystenci mają być też pomocni w załatwianiu spraw urzędowych czy nawiązywaniu kontaktów z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami.

Aby przystąpić do programu, należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, wypełnić i przekazać odpowiednie dokumenty.
Program będzie realizowany do końca tego roku. Pomoc jest oczywiście nieodpłatna. Wartość realizowanego programu to prawie 1 000 000 złotych. Zadanie jest finansowane z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegóły:
Miasto Kutno realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program organizowany jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Całkowita wartość zadania wynosi 949 518,00 zł.

Cel Programu:

Celem Programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy Uczestnikowi Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
•    poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
•    wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb;
•    uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
•    dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
•    zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
 
Adresaci Programu:

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:
•    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
•    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
-        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
-        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
-        traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
Zakres usług asystenckich

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:
•    wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
•    załatwianiu spraw urzędowych;
•    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
•    zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 
Limit godzin usług asystenta przypadającym na 1 Uczestnika Programu będzie uzgadniany indywidualnie z Uczestnikiem, ale nie może wynosić więcej niż:
·         840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
·         720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
·         480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
·         360 godzin rocznie dla:
-        osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej nie ponosi odpłatności.

Termin realizacji:

Program realizowany będzie w okresie: marzec-grudzień 2023 r.

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie celem dopełnienia niezbędnych formalności kwalifikujących do uczestnictwa w Programie.
Wniosek można składać:
•    bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, od poniedziałku do wtorku oraz od czwartku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00.
•    poprzez usługi Poczty Polskiej S.A.;
 
Co trzeba zrobić, aby przystąpić do Programu?

 
1.    Zapoznać się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023  (Program i Regulamin dostępne są poniżej w załączeniu).
2.    Wypełnić dokumenty: kartę zgłoszenia, kartę zakresu czynności, oświadczenie osoby wnioskującej o wsparcie,  klauzulę informacyjną przystąpienia do Programu (dokumenty dostępne w załącznikach w załączeniu).
3.    Dołączyć kopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych).
4.    Przekazać dokumenty do MOPS w Kutnie za pośrednictwem jednej z ww. form.
5.    W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod jednym z poniższych telefonów:
 
24 253-43-09,
24 254-95-68,
24 253-44-46,
- wew. 133.