EKO dotacje

  • Wyszukiwarka Ekodotacji 

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działający w ramach IOŚ – PIB) przygotował specjalne narzędzie - Wyszukiwarkę EkoDotacji - pozwalające na odnajdywanie programów finansowania dla inwestycji i projektów, związanych ze środowiskiem i klimatem m.in. dotyczących wymiany źródła ogrzewania czy termomodernizacji budynku.
Wyszukiwarka EkoDotacji skierowana jest zarówno do gospodarstw domowych, jak i innych podmiotów. Z narzędzia mogą korzystać również rolnicy, hodowcy, organizacje pozarządowe, biznes i różnego rodzaju zrzeszenia.
https://ekodotacje.ios.edu.pl/

  • Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
https://czystepowietrze.gov.pl/

  • Mój Prąd

Mój Prąd  stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie zwiększeniu produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie kraju.
Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
https://mojprad.gov.pl/

  • Moje Ciepło

Moje Ciepło to nowy program dotacyjny mający na celu wsparcie inicjatyw zmierzających do ograniczenia  zanieczyszczenia powietrza. W ramach programu Moje Ciepło, dofinansowanie będzie dotyczyło zakupu i montażu powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, w nowych budynkach jednorodzinnych. Osoby chcące otrzymać dofinansowanie mogą składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł.
https://www.mojecieplo.gov.pl/

  • Ciepłe mieszkanie

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, (t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne), nie posiadającym centralnego systemu ogrzewania, które korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.
https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/eko-dotacje

Załączniki