Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kutnie jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem Rady jest wypracowywanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada pełni funkcję doradczą i inicjatywną.

I kadencja

II kadencja

III kadencja

IV kadencja

 


Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/miejska-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-w-kutnie-0

Załączniki