Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2016-2022

Okładka dokmentu[0]Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kutna na lata 2016-2022 jest kontynuacją dotychczas obowiązującej „Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kutno na lata 2009-2015”. Jest zapisem diagnozy bieżącej sytuacji i planowanych działań strategicznych dotyczących szeroko pojętej polityki społecznej, które będą realizowane w Kutnie w latach 2016-2022.

Dokument składa się sześciu części. Pierwsza, zawiera diagnozę sytuacji z punktu widzenia polityki społecznej. Diagnoza społeczna jest punktem wyjścia i podstawą do planowania i podejmowania decyzji dotyczących aktualnych problemów społecznych, ale także przyszłych zdarzeń.

Analiza SWOT, prezentująca mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dotyczące możliwości rozwoju Kutna znajduje się w części drugiej. Trzecia część strategii obejmuje sformułowaną misję i wizję oraz cele strategiczne odpowiadające za główne obszary interwencji. Przy każdym z celów głównych wytyczono cele szczegółowe, których osiągnięcie powinno przyczynić się do zmniejszenia skali występujących problemów. W czwartej część dokumentu wskazane zostały sposoby wdrażania i aktualizacji Strategii poprzez określenie sposobu monitoringu i ewaluacji zapisów strategicznych. Ustalono również źródła finansowania poszczególnych celów operacyjnych.

Pełna treść Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kutna na lata 2016-2022 do pobrania poniżej:

Pliki do pobrania
Załącznik Rozmiar Pobierz
pdf Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022
1.6 MB Pobierz

Adres źródłowy: https://um.kutno.pl/index.php/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-2016-2022

Załączniki
  • [0] https://um.kutno.pl/sites/default/files/pliki/smartmockups_kl7z1uxz.png